stropy gestozebrowe
 
 1. Wstęp

  1.1. Przedmiot opracowania
  1.2. Przeznaczenie opracowania
  1.3. Normy i dokumenty związane

 2. Charakterystyka techniczna stropów

  2.1. Opis stropu
  2.2. Belki stropowe
  2.3. Pustaki

 3. Wymagania
 4. Wykonywanie stropów TECHBUD-40 -60

  4.1. Układanie i podpieranie belek

  Belki należy układać w rozstawie 40 cm /TECHBUD-40/ lub 60 cm /TECHBUD-60/, przy czym ich rozstaw najlepiej ustalać jest przez ułożenie między nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki.
  Belki należy wypoziomować. Najmniejsza długość oparcia belki na murze lub innej konstrukcji nośnej powinna wynosić 8 cm.

  Liczba podpór montażowych: (rys. 10)

  - przy rozpiętości belek do 3,9 m 1 podpora
  - przy rozpiętości belek od 4,2 m do 5,1 m 2 podpory
  - przy rozpiętości belek od 5,4 m do 6,0 m 3 podpory
  - przy rozpiętości belek od 6,3 m do 6,6 m 4 podpory

   

 5. Rys. 10. Długości belek stropowych TECHBUD-40 -60.

   

  Układanie pustaków przy ścianach równoległych do belek pokazano na rys. 11.

  Rys. 11. Układanie pustaków przy ścianach równoległych /przykłady/.

   

  4.2. Układanie pustaków

  Po ułożeniu belek, przestrzenie między nimi należy wypełnić pustakami, układając je z odpowiednio usztywnionych pomostów roboczych. Powierzchnie czołowe pustaków przylegających do wieńców, podciągów i żeber rozdzielczych, powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane).

  UWAGA:    Zbrania się chodzenia bezpośrednio po pustakach i belkach.

   

  4.3. Wieńce

  Na obrzeżach stropów powinny być wykonane wieńce żelbetonowe o wysokości nie mniejszej od wysokości konstrukcyjnej stropu (23 cm). Szerokość wieńca powinna wynosić nie mniej niż 12 cm (rys 12).

   

  Rys. 12. Przykładowe rozwiązania wieńców żelbetowych.

   

  Zbrojenie wieńców powinno składać się z 3 lub 4 prętów o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Strzemiona z prętów o śr. 6 mm powinny być rozmieszczone w odstępach co 25 cm.
  Belki powinny być ustawione w wieńcu. Wieńce należy betonować równocześnie z betonowaniem stropu.

  4.4. Żebra rozdzielcze

  Przy nominalnej rozpiętości stropu większej od 4,2 m należy stosować żebra rozdzielcze.
  Żebro powinno znajdować się w środkowej części stropu. Szerokość żebra rozdzielczego powinna wynosić 7-10 cm, a wysokość powinna być równa wysokości stropu (rys. 13).

   

  Rys. 13. Żebro rozdzielcze stropu TECHBUD-40 -60.

   

  4.5. Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

  Pod ściankami działowymi równoległymi do belek stropowych, należy wykonać wzmocnione żebra stropowe, które mogą powstać poprzez ułożenie dwóch belek stropowych obok siebie (rys. 14).

   

  Rys. 14. Przykładowe rozwiązania żeber pod ściany działowe równoległe do belek stropu TECHBUD-40 -60.

   

  UWAGA:    Żebra powinny być każdorazowo sprawdzone obliczeniowo.

  4.6. Betonowanie stropu

  Do betonowania stropu można przystąpić po ułożeniu belek i pustaków oraz zbrojenia wieńców i żeber, i po wypoziomowaniu stropu, a także po odbiorze przez inspektora nadzoru, potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy.

  Przed betonowaniem należy wszystkie elementy polać obficie wodą. Betonowanie trzeba wykonywać na całej rozpiętości, posuwając się stopniowo w kierunku prostopadłym do osi belek. Klasa betonu powinna być zgodna z dokumentacją projektową.
  Beton powinien być podawany na strop w sposób zapewniający równomierne jego
  obciążenie.
  Poziomy transport betonu może odbywać się taczkami po sztywnych pomostach, ułożonych prostopadle do belek stropowych.

 1. Badania
 1. Składowanie i transport

  6.1. Składowanie belek
  6.2. Transport belek
  6.3. Składowanie pustaków
  6.4. Transport pustaków